Miljöarbete/Miljöpolicy

Då vi dagligen hanterar miljöfarligt avfall i vårt arbete strävar vi ständigt efter att minska vår miljöpåverkan. Det innebär bl a att vi:

  • Följer gällande lagstiftning som verksamheten berörs av.
  • Strävar efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser och minimera föroreningar.
  • Höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
  • Strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
  • Hanterar miljöfarligt avfall med största försiktighet.
  • Sorterar allt avfall och ser till att miljöfarligt avfall återvinns eller kommer till slutbehandling.
  • Ständigt förbättrar vårt miljöarbete.